Załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Regulacja prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.1287)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych- ewidencjonowaniu systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz. (Dz.U. Nr 78/01 poz.837)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37/04 poz. 333)
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych dokonuje się na druku zgodnym z Rozporządzeniem.

Sposób przekazania zgłoszenia do Ośrodka:

bezpośredni – u osoby prowadzącej zasób
faksem: 75 64 73 252
pocztą elektroniczną (email) podgik@podgik.jgora.pl
Przyjęcie zgłoszenia potwierdza Ośrodek, wydaje materiały do wykonania prac, oraz ustala z wykonawcą warunki techniczne tych prac.

2. Ewidencja gruntów i budynków
Regulacja prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.1287)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38//01 poz. 454)
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 101/02 poz. 926 z póżn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 1998 r. Nr. 80, poz. 522)
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98/2000 poz. 1071 tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37/04 poz. 333)
Wnioski o dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków składają, na odpowiednich drukach, zainteresowane strony (właściciele, dzierżawcy) w siedzibie Ośrodka.

Zmiany mogą dotyczyć np.:

nazwiska właściciela
adresu zamieszkania właściciela
użytków gruntowych
powierzchni działki po nowych pomiarach geodezyjnych
Zgłaszanie wniosków o zmianę w operacie ewidencji gruntów jest bezpłatne i nie podlega opłacie skarbowej. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie. Udostępnienie danych osobowych z bazy danych EGiB jest chronione ustawą o ochronie danych osobowych. Udzielanie informacji o osobach fizycznych następuje po złożeniu dodatkowego wniosku o udostępnienie danych osobowych na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem i przedstawieniu uzasadnionych potrzeb pozyskania tych informacji.

Wyrysy i wypisy ( art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ) z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie na żądanie właścicieli, lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, oraz osób fizycznych i prawnych , które mają interes prawny w tym zakresie.

3. NARADY KOORDYNACYJNE
Regulacja prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2052 z późn.zm.)
Informujemy, iż z dniem 01.01.2021 roku wdrażamy system informatyczny umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu projektanta pod adresem http://iprojektant.podgik.jgora.pl lub za pośrednictwem zakładki iprojektant na stronie www.podgik.jgora.pl W związku z powyższym składanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w sposób tradycyjny będzie niemożliwe.

Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności konieczne jest założenie konta dla projektanta, o co trzeba wystąpić za pośrednictwem adresów: zud@podgik.jgora.pl lub jakub.slawinski@podgik.jgora.pl . Założenie konta jest bezpłatne.