Ochrona danych osobowych

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); poniżej INFORMACJA do zapoznania się. Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 58-500 Jelenia Góra e-mail: podgik@podgik.jgora.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@podgik.jgora.pl.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. ust 1 RODO, art 14 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz 1257 z późn. zm.).

4. Dane będą udostępnione pracownikom PODGiK w celu prawidłowej realizacji usług, bądź innym podmiotom uprawnionym.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, bądź wniesienia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Jest Pan/Pani obowiązany/a do podania swoich danych osobowych, jeżeli te dane nie zostaną podane nie będzie brak realizacji usługi/zadania.